1. Hồ sơ thẩm duyệt gồm:

a/ Văn bản đề nghị thẩm duyệt về PC&CC của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một dơin vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;

b/ Bản sao Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thỏa thuận về địa điểm của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

c/ Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung sau:

- Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về PC&CC đối với các công trình kế cận ngoài hàng rào;

- Quy mô (diện tích), hạng sản xuất của công trình, bậc chịu lửa của các hạng mục công trình;

-  Bố trí tổng mặt bằng của công trình, trong đó thể hiện rõ khoảng cách giữa các hạng mục công trình, hệ thống giao thông nội bộ, nguồn nước chữa cháy, hệ thống thoát nạn;

- Nguyên lý hoạt động và sơ đồ hệ thống báo cháy, chữa cháy;

- Nguyên lý hoạt động và sơ đồ hệ thống điện, chống sét, thông gió, điều hòa không khí…;

- Phương án trang bị phương tiện chữa cháy di động như xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động, các loại bình chữa cháy;

- Dự toán kinh phí cho các hạng mục PCCC.

d/ Hồ sơ thẩm duyệt về PC&CC gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư (có dấu của chủ đầu tư).

  1. Thời gian thẩm duyệt: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)./.

(Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh)