(Theo mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)

  1. Đối tượng thuộc diện phải được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện quy định tại Khoản 1 Mục XVII Thông tư số 04/2004/TT-BCA:

             a/ Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;

             b/ Cán bộ, đội viên dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành;

             c/ Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất nguy hiểm về cháy, nổ;

             d/ Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới có phụ cấp trách nhiệm, người điều khiển phương tiện, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chổ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

             đ/ Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

             e/ Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 

  1.   Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PC&CC được quy định tại Khoản 3, Mục XVII Thông tư số 04/2004/TT-BCA:

             - Thời gian huấn luyện nghiệp vụ PC&CC lần đầu:

             + Từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d.

             + Từ 16 đến 32 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm đ và e.

             - Thời gian huấn luyện bổ sung hàng năm về nghiệp vụ PC&CC cho các đối tượng trên tối thiểu là 16 giờ.

  1.  Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị huấn luyện của cơ sở.

- Kế hoạch huấn luyện do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký.

- Danh sách đối tượng huấn luyện do ngươi đứng đầu cơ quan, tổ chức ký.

- Kết quả kiểm tra sau khi huấn luyện phải đạt yêu cầu trở lên do cơ quan huấn luyện cung cấp.

* Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cấp theo mẫu PC18 Phụ lục 1 - Thông tư 04 và có giá trị vô thời hạn trong phạm vi cả nước.

  1. Thẩm quyền cấp:

a/ Các đối tượng quy định tại khoản 1 mục XVII, sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ PCCC và có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu trở lên thì được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo mẫu PC 18 Phụ lục 1 Thông tư 04/2004/TT-BCA;

b/ Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC do Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC hoặc Giám Đốc Sở Cảnh Sát PC&CC TP.HCM cấp. Phôi “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC” do Cục Cảnh sát PCCC tổ chức in và phát hành.

(Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh)